Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn
Y gwasanaeth ymneilltuo rhad ac am ddim i'ch galluogi i gofnodi'ch dewisiadau ar y gofrestr swyddogol a pheidio â derbyn galwadau gwerthu neu farchnata di-ofyn.
Mae'r gwasanaeth rhad ac am ddim hwn yn rhoi'r cyfle i chi ddewis pwy sy'n cysylltu â chi dros y ffôn. Ar ôl i chi gofrestru mae telefarchnatwyr wedi eu rhwymo'n gyfreithiol i beidio â'ch ffonio chi.Dysgwch ragor
PAM DDYLWN I
gofrestru?
Gwasanaeth rhad ac am ddim yw'r Gwasanaeth Dewisiadau Ffôn sy'n eich galluogi i ymuno â'r gofrestr swyddogol i ymneilltuo rhag galwadau gwerthu neu farchnata di-ofyn.Dysgwch ragor
RYDW I EISIAU GWNEUD
cwyn
Dwedwch wrthym amdani. Mae'n dda gennym mi ddelio â'ch cwyn ac fe gaiff ei chynnwys yn ein hadroddiad rheolaidd i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.Dysgwch ragor
BETH YW
TPS?
Beth yw TPS Corfforaethol?

Y Gwasanaeth Dewis Ffôn Corfforaethol (CTPS) yw'r gofrestr eithrio ganolog ble gall tanysgrifwyr corfforaethol (gweler y diffiniad isod) gofrestru eu dymuniad i beidio derbyn galwadau ffôn gwerthiant a marchnata digymell i naill ai holl rifau ffôn eu sefydliad, neu i rifau ffôn penodol. Mae'n ofyniad cyfreithiol i gwmnïau beidio gwneud galwadau o'r fath i rifau sydd wedi cofrestru ar y CTPS.

Mae'n cymryd 28 niwrnod i'r cofrestriad ddod yn gwbl weithredol.

Os ydych yn cofrestru unrhyw un o'ch rhifau ffôn, bydd angen i chi fod yn ymwybodol ei bod yn bosibl na fyddwch yn derbyn galwadau ffôn digymell gan sefydliadau eraill allai fod yn ddefnyddiol i chi a'ch cydweithwyr ac y byddai gennych ddiddordeb mewn derbyn.

Am wybodaeth ar y Rheoliadau sy'n dynodi'r gofyniad cyfreithiol newydd hwn, ewch i'r Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb CE) (Diwygiad) 2004 trwy glicio yma.

Rydym yn awgrymu eich bod yn ymweld â gwefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar gyfer eu canllaw ar y Rheoliadau yma.

Beth yw'r oblygiadau o gofrestru rhif ffôn eich sefydliad?

Cyn i chi gofrestru, dylech fod yn ymwybodol o'r ffaith y gallai cofrestru atal eich sefydliad rhag derbyn gwybodaeth yr hoffai eich cydweithwyr dderbyn - ac felly'n atal eich sefydliad rhag clywed am gyfleoedd perthnasol a gwerthfawr.

Os ydych yn cofrestru rhifau ffôn eich sefydliad ar y TPS Corfforaethol, yna rhaid eich awdurdodi i wneud hyn ar ran eich sefydliad. Os ydych yn cofrestru ystod o rifau ffôn, sicrhewch eich bod yn cael yr awdurdodiad perthnasol gan pob rhan o'ch cwmni (h.y. efallai yr hoffai un rhan o'ch sefydliad dderbyn galwadau ffôn gwerthiant a marchnata digymell, ond efallai yr hoffai adran arall gael eu heithrio o dderbyn galwadau o'r fath).

Pwy all gofrestru?

Mae tanysgrifiwr corfforaethol yn cynnwys cyrff corfforaethol megis cwmni cyfyngedig yn y Deyrnas Unedig, partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, neu unrhyw bartneriaeth yn yr Alban. Mae hefyd yn cynnwys ysgolion, adrannau ac asiantaethau llywodraeth, ysbytai, PLC's a chyrff cyhoeddus eraill.

Beth os ydw i eisiau cofrestru fy rhif cartref?

Gallwch barhau i gofrestru eich rhif ffôn cartref ar y Gwasanaeth Dewis Ffôn. Mae'r Gwasanaeth Dewis Ffôn (TPS) yn gofrestr eithrio canolog ble gall unigolion gofrestru eu dymuniad i beidio derbyn galwadau ffôn gwerthiant a marchnata digymell. Mae'r term unigolyn dan gyfraith Lloegr yn cynnwys masnachwyr unigol ac, ac eithrio yn yr Alban, partneriaethau a defnyddwyr mewn cyfeiriadau preswyl.

Faint o amser fydd yn cymryd i ddod yn effeithiol?

Wedi i rif gael ei gofrestru bydd yn effeithiol o fewn 28 niwrnod.

A godir tâl am gofrestru?

Na, mae am ddim i gofrestru ar y CTPS.

Pwy sy'n talu am CTPS?

Ni dderbynnir arian gan y Llywodraeth i redeg y CTPS, mae'r diwydiant marchnata uniongyrchol yn talu amdano trwy brynu ffeil data CTPS.

A ydw i angen adnewyddu fy nhanysgrifiad gyda'r CTPS?

Oes, pob blwyddyn byddwn yn anfon e-bost atoch i'ch hysbysu sut i adnewyddu. Mae'r broses yn syml a dim ond munud fydd yn gymryd. Bydd methiant i adnewyddu yn golygu y bydd eich rhif neu rifau yn cael ei ddileu o'r ffeil data CTPS.*

* Mae hyn yn berthnasol i rifau sydd wedi cofrestru ar y TPS Corfforaethol yn unig. Nid oes angen adnewyddu os ydych wedi cofrestru ar TPS.

Rhowch derfyn ar y galwadau gwerthu a marchnata di-eisiau hynny. Mae ond n cymryd munud.
Cofrestru
dwedwch wrthym am eich profiadau a bydd yn dda gennym adael i chi wybod sut gallwn ni helpu.
Cwynion