Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn
Y gwasanaeth ymneilltuo rhad ac am ddim i'ch galluogi i gofnodi'ch dewisiadau ar y gofrestr swyddogol a pheidio â derbyn galwadau gwerthu neu farchnata di-ofyn.
Mae'r gwasanaeth rhad ac am ddim hwn yn rhoi'r cyfle i chi ddewis pwy sy'n cysylltu â chi dros y ffôn. Ar ôl i chi gofrestru mae telefarchnatwyr wedi eu rhwymo'n gyfreithiol i beidio â'ch ffonio chi.Dysgwch ragor
PAM DDYLWN I
gofrestru?
Gwasanaeth rhad ac am ddim yw'r Gwasanaeth Dewisiadau Ffôn sy'n eich galluogi i ymuno â'r gofrestr swyddogol i ymneilltuo rhag galwadau gwerthu neu farchnata di-ofyn.Dysgwch ragor
RYDW I EISIAU GWNEUD
cwyn
Dwedwch wrthym amdani. Mae'n dda gennym mi ddelio â'ch cwyn ac fe gaiff ei chynnwys yn ein hadroddiad rheolaidd i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.Dysgwch ragor
BETH YW
TPS?
Polisi Preifatrwydd DMA
Cyflwyniad

Mae'r polisi preifatrwydd yn sefydlu manylion ar sut y gellir defnyddio'r wybodaeth bersonol yr ydym yn gasglu. Mae'r polisi yn ymwneud â data personol a gasglwyd gan y Gwasanaeth Dewis Ffôn trwy wefan y Gwasanaeth Dewis Ffôn i'r dibenion o leihau cysylltiadau marchnata uniongyrchol yn unig. Nid yw'n berthnasol i ddata personol a ddarparwyd i'r Gwasanaeth Dewis Ffôn trwy unrhyw ddull arall neu trwy unrhyw wefan arall. Dylech fod yn ymwybodol os byddwch yna'n rhoi unrhyw wybodaeth bersonol i gwmni arall, na fydd defnydd polisi preifatrwydd y Gwasanaeth Dewis Ffôn bellach yn berthnasol.

Defnydd a wnaed o wybodaeth bersonol.

Bydd gwybodaeth bersonol a ddarparwyd i'r Gwasanaeth Dewis Ffôn trwy wefan y Gwasanaeth Dewis Ffôn yn cael ei defnyddio i'r diben o ataliad a chadarnhau cofrestriad. Yn ogystal, gellir ei defnyddio ar gyfer ymchwil a dadansoddiad ystadegol.

Datgelu data i drydydd partïon

Bydd y data a ddarparwyd yn cael ei ddatgelu i drydydd partïon, dan drwydded gyfyngedig, i'r diben o ataliad neu i'w ymgorffori ar feddalwedd ataliad yn unig. Ni fydd eich data yn cael ei ddatgelu i drydydd partïon am unrhyw ddiben arall.

Defnyddio cwcis

Mae "cwci" yn ddarn o wybodaeth, fel tag, y mae rhai gwefannau yn eu creu ar eich cyfrifiadur. Mae'n cwcis yn dynodi rhif ar hap i bob defnyddiwr o'r wefan hon. Ni ddefnyddir y cwcis a ddefnyddir ar y wefan hon i gasglu unrhyw wybodaeth bersonol. Ni ddefnyddir ein cwcis i ddadansoddi eich ymweliadau i unrhyw wefannau eraill nac i olrhain unrhyw chwiliadau o'r we y byddwch yn cyflawni tra'ch bod ar y wefan. Bydd y wybodaeth a gesglir trwy cookies eu defnyddio i olrhain symudiad ar y wefan hon ac ar gyfer dadansoddi ystadegol.

Diweddaru ac addasu eich gwybodaeth bersonol

Os, ar unrhyw adeg, y byddwch eisiau gwirio, diweddaru neu addasu'r wybodaeth bersonol yr ydych wedi darparu i'r Gwasanaeth Dewis Ffôn, gallwch wneud hynny trwy anfon e-bost at tps@dma.org.uk. Neu gallwch ysgrifennu at The Telephone Preference Service, 70 Margaret Street, Llundain W1W 8SS. Bydd gwirio, diweddaru neu addasu yn digwydd o fewn 40 niwrnod o dderbyn y cais.

Safleoedd trydydd parti

Nid yw'n polisi preifatrwydd yn berthnasol i safleoedd trydydd parti y byddwch yn cael mynediad iddynt trwy'r wefan hon. Rydym yn argymell eich bod yn cyfarwyddo'ch hun â'r polisi preifatrwydd perthnasol cyn rhoi unrhyw wybodaeth bersonol ar safle trydydd parti.

Diogelwch

Rydym wedi rhoi nifer o fesurau diogelwch ar waith i sicrhau bod eich gwybodaeth wedi ei diogelu. Rydym yn defnyddio mur dân i atal trydydd partïon rhag cael mynediad at eich gwybodaeth bersonol a mesurau corfforol eraill i atal defnyddwyr cofrestredig rhag cael mynediad at wybodaeth bersonol defnyddwyr eraill.

Cydsyniad

Trwy ddarparu eich data i'r Gwasanaeth Dewis Ffôn rydych yn cydsynio i casglu, storio, proses a defnyddio eich gwybodaeth bersonol gennym ni fel y disgrifiwyd yn y polisi preifatrwydd hwn.

Mae'r Gwasanaeth Dewis Ffôn yn wasanaeth sy'n cael ei redeg gan The Direct Marketing Association (UK) Limited.

Rhowch derfyn ar y galwadau gwerthu a marchnata di-eisiau hynny. Mae ond n cymryd munud.
Cofrestru
dwedwch wrthym am eich profiadau a bydd yn dda gennym adael i chi wybod sut gallwn ni helpu.
Cwynion