Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn
Y gwasanaeth ymneilltuo rhad ac am ddim i'ch galluogi i gofnodi'ch dewisiadau ar y gofrestr swyddogol a pheidio â derbyn galwadau gwerthu neu farchnata di-ofyn.
Mae'r gwasanaeth rhad ac am ddim hwn yn rhoi'r cyfle i chi ddewis pwy sy'n cysylltu â chi dros y ffôn. Ar ôl i chi gofrestru mae telefarchnatwyr wedi eu rhwymo'n gyfreithiol i beidio â'ch ffonio chi.Dysgwch ragor
PAM DDYLWN I
gofrestru?
Gwasanaeth rhad ac am ddim yw'r Gwasanaeth Dewisiadau Ffôn sy'n eich galluogi i ymuno â'r gofrestr swyddogol i ymneilltuo rhag galwadau gwerthu neu farchnata di-ofyn.Dysgwch ragor
RYDW I EISIAU GWNEUD
cwyn
Dwedwch wrthym amdani. Mae'n dda gennym mi ddelio â'ch cwyn ac fe gaiff ei chynnwys yn ein hadroddiad rheolaidd i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.Dysgwch ragor
BETH YW
TPS?
Negeseuon Testun Digymell

Delio â Negeseuon Testun Digymell: Hawliadau am Ddamwain, Rheoli Dyled neu PPI

Rydym yn ymwybodol o lifeiriant o negeseuon testun (SMS) digymell yn ymwneud â hawliadau am ddamweiniau, dyledion neu gamwerthu PPI. Mae'r cwmnïau sy'n anfon y rhain yn ceisio casglu gobaith dilys o gwsmer sy'n cael eu gwerthu ymlaen i gwmni rheoli.


Mae negeseuon fel arfer yn cychwyn gyda'r geiriau: "FREE MSG: Our records indicate that you are [neu "you may be"] entitled to ..." ac yna byddant yn datgan swm o arian y gellir ei hawlio.. Nid ydym yn credu bod y cwmnïau hyn yn cadw unrhyw gofnodion am unigolion, ond eu bod yn defnyddio'r frawddeg i gamarwain y derbynnydd.


Beth ddylwn i wneud os ydw i wedi derbyn neges o'r fath?

Ein cyngor yw i'w anwybyddu ac i beidio ymateb mewn unrhyw ffordd. Mae'r cwmnïau sydd wrth wraidd y negeseuon hyn yn ceisio ennill arian o ymatebion. Os na cheir ymateb, yna ni fydd yn parhau i fod yn ddichonadwy i'w hanfon.


A fydd yn costio arian i mi dderbyn y negeseuon?

Nid ydym wedi gweld unrhyw negeseuon ble byddai negeseuon o'r fath yn costio unrhyw beth i'w dderbyn. Os daw'r neges gan rif 11 neu 12 digid (bydd yn edrych fel rhif symudol) yna ni chodwyd tâl os y'i derbyniwyd yn y Deyrnas Unedig. Felly hefyd, os yw anfonwr y neges yn dangos enw cwmni, ni godir tâl arnoch i'w dderbyn yn y Deyrnas Unedig.


Dim ond negeseuon a anfonir gan rifau pedwar, pump neu chwe digid all godi tâl premiwm i'ch ffôn. Os ydych yn credu bod hyn wedi digwydd, yna cysylltwch â'ch adran gwasanaeth cwsmeriaid. Gallwch adrodd ar unrhyw negeseuon cyfradd premiwm i'r rheolydd, PhonepayPlus.


A yw'r neges yn gallu difrodi fy ffôn neu gasglu unrhyw wybodaeth?

Os oes gan y neges eicon SMS safonol, yna mae'n ddiogel i'w hagor ac ni ddylai achosi unrhyw ddifrod. Fodd bynnag, os yw'r neges yn eich ysgogi i agor dolen, neu os oes ganddi ddolen i glicio arni, dylech osgoi gwneud hynny. Os oes amheuaeth, dylech ddileu'r neges heb ei darllen.


I bwy ddylwn ei adrodd?

Gallwch ei adrodd i'ch gweithredwr rhwydwaith, a allai helpu atal sbam pellach gan y rhif tarddiad. Yn anffodus, gan bod y rhifau'n newid yn aml, ni allant warant y byddant yn stopio pob neges digymell. Gallwch naill ai gysylltu â gwasanaethau cwsmeriaid eich gweithredwr rhwydwaith neu ddefnyddio un o'r rhifau adrodd isod:


  • Orange, O2, T-Mobile a Three: Anfonwch yr SMS ymlaen at 7726

  • Vodafone: Anfonwch yr SMS ymlaen at VSPAM (87726)

Os nad ydych yn credu'ch bod wedi cydsynio i'r rhif, neu y cafwyd toriad diogelu data, yna gallwch ei adrodd i'r ICO. Mae'n bwysig eich bod yn gwneud nodyn o'r manylion yn cynnwys:


  • Yr amser a dyddiad pan y'i derbynioch

  • Beth oedd y neges yn ddweud

  • Yr enw neu rif a anfonodd y neges
Gellir gwneud unrhyw gwynion yma. Yn anffodus, os nad oes gwybodaeth am y cwmni, efallai na fydd yn bosibl i'r ICO fynd ar drywydd cwynion unigol.


Os oedd yr SMS yn ymwneud â hawliad am ddamwain, yna gallwch ei adrodd i Reoliadau hawliadau'r Weinyddiaeth Gyfiawnder. Byddant hefyd angen gwybod y dyddiad, amser, neges ac o ba rif y'i hanfonwyd. Mae'r wefan ar gael yn www.claimsregulation.gov.uk/index.aspx.


Neu galwch gwyno trwy e-bost: info@claimsregulation.gov.uk neu dros y ffôn ar 0845 450 6858 neu 01283 233 309 (defnyddiwch y rhif 0845 o'ch llinell tir yn unig gan y gall ffonio o'ch ffôn symudol fod yn ddrytach).


Os oedd y neges SMS ynglŷn â rheoli dyledion, yna gallwch gwyno i'r Swyddfa Masnachu Teg ar eu gwefan.


Ateb y negeseuon

Fel arfer mae'r negeseuon hyn yn cynnwys dau "allweddair" (megis CLAIM) i wneud "hawliad" a STOP i eithrio eich hun rhag derbyn rhagor o negeseuon.


Nid ydym yn eich cynghori i ateb y neges, fodd bynnag nid oes tystiolaeth y bydd ateb y negeseuon hyn yn costio mwy o arian i chi na'ch tariff rhwydwaith safonol i anfon SMS. Os byddwch yn ateb gyda CLAIM, yna efallai y byddwch yn derbyn galwad o fewn ychydig ddyddiau yn gofyn am ragor o wybodaeth. Ni ddylid gwneud galwadau o'r fath o rif sydd wedi ei atal ac fe ddylai'r galwch nodi enw'r cwmni a darparu manylion eu cyfeiriad neu wefan. Dylent hefyd allu darparu gwybodaeth manwl gywir ar sut y daethant i gael eich rhif.


Fodd bynnag, rydym yn eich cynghori i beidio ceisio cymorth gan gwmnïau o'r fath, ac i ddefnyddio cwmnïau ag enw da yn hytrach. Os ydych wedi bod mewn damwain, mae yna restr o gwmnïau cofrestredig ar wefan y Weinyddiaeth Gyfiawnder yma.


Os yw'r cwmni wedi dweud pwy ydynt neu wedi cyflenwi rhif ffôn yn ystod y galwadau ffôn neu SMS, yna rydym yn argymell eich bod yn gwneud cwyn i'r ICO ac, os yw'n ymwneud â hawliad damwain, i'r Weinyddiaeth Gyfiawnder ar y manylion uchod.


A ddylwn i ateb gyda STOP?

Nid oes gennym unrhyw dystiolaeth y byddai ymateb i neges o'r fath yn rhoi stop ar negeseuon testun digymell. Felly byddem yn eich cynghori i'w anwybyddu a pheidio ateb. Credwn bod y negeseuon hyn yn cael eu hanfon gan gyfrifiadur ac na fydd atebion yn cael eu derbyn gan y cyfrifiadur. Felly, ni fydd unrhyw un yn darllen unrhyw negeseuon eraill, a byddant yn cael eu hanwybyddu.


Mae'r rheolyddion yn ymwybodol iawn o'r broblem gyda negeseuon sbam SMS ac yn gweithio ar hyn o bryd gyda gweithredwyr rhwydweithiau ac arbenigwyr diwydiant i atal y negeseuon hyn.

Rhowch derfyn ar y galwadau gwerthu a marchnata di-eisiau hynny. Mae ond n cymryd munud.
Cofrestru
dwedwch wrthym am eich profiadau a bydd yn dda gennym adael i chi wybod sut gallwn ni helpu.
Cwynion