Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn
Y gwasanaeth ymneilltuo rhad ac am ddim i'ch galluogi i gofnodi'ch dewisiadau ar y gofrestr swyddogol a pheidio â derbyn galwadau gwerthu neu farchnata di-ofyn.
Mae'r gwasanaeth rhad ac am ddim hwn yn rhoi'r cyfle i chi ddewis pwy sy'n cysylltu â chi dros y ffôn. Ar ôl i chi gofrestru mae telefarchnatwyr wedi eu rhwymo'n gyfreithiol i beidio â'ch ffonio chi.Dysgwch ragor
PAM DDYLWN I
gofrestru?
Gwasanaeth rhad ac am ddim yw'r Gwasanaeth Dewisiadau Ffôn sy'n eich galluogi i ymuno â'r gofrestr swyddogol i ymneilltuo rhag galwadau gwerthu neu farchnata di-ofyn.Dysgwch ragor
RYDW I EISIAU GWNEUD
cwyn
Dwedwch wrthym amdani. Mae'n dda gennym mi ddelio â'ch cwyn ac fe gaiff ei chynnwys yn ein hadroddiad rheolaidd i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.Dysgwch ragor
BETH YW
TPS?
Cwestiynau cyffredin

Dim ond os ydych wedi rhoi caniatâd iddynt eich ffonio chi. Mae'n werth cofio cyn i chi gofrestru y gallech fod yn eithrio eich hun rhag derbyn galwadau gan gwmnïau ac elusennau y byddech yn hapus i glywed ganddynt. Mae'n bwysig sicrhau'ch bod yn rhoi caniatâd i'r cwmnïau hynny er mwyn iddynt allu cysylltu â chi dros y ffôn.

Allwn ni ddim addo y bydd cofrestriad gyda'r TPS yn atal pob galwad gwerthiant a marchnata digymell, ond yn sicr bydd yn eu lleihau. Os wedi 28 niwrnod y byddwch yn dal i dderbyn y math hwn o alwad i'r rhif ffôn yr ydych wedi cofrestru gyda TPS, gallwch gymryd mantais o'n gwasanaeth delio â chwynion am ddim. Cliciwch ar y dewis 'cwyn' ar y ddewislen ar y chwith am ragor o fanylion.

Mae'n ofyniad cyfreithiol i delefarchnatwyr beidio ffonio rhif sydd wedi tanysgrifio i TPS wedi iddo gofrestru am 28 niwrnod. Ar gofrestru gyda'r TPS, dylech sylwi ar leihad graddol mewn galwadau digymell a galwadau marchnata wedi ychydig ddyddiau, ond dylech ganiatáu 28 niwrnod i'r gwasanaeth ddod yn gwbl effeithiol.

Ydi, ym Mehefin 2004, fe lansiwyd y Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn Corfforaethol (CTPS), sy'n rhoi cyfle i fusnesau corfforaethol (cwmnïau cyfyngedig, cwmnïau atebolrwydd cyhoeddus a phartneriaethau o'r Alban) a sefydliadau y cyfle i eithrio eu hunain o dderbyn galwadau gwerthiant a marchnata digymell. Dewiswch 'Beth yw CTPS' ar y ddewislen ar y chwith am ragor o fanylion. Mae Masnachwyr Unigol a Phartneriaethau (Ac eithrio yn yr Alban) yn syrthio dan ddiffiniad cyfreithiol 'unigolyn' ac wedi gallu cofrestru eu rhifau ar y TPS ers Mai 1999. Cyn cofrestru ar CTPS efallai y byddwch yn ei chael yn ddefnyddiol i edrych ar y Nodyn Canllaw y mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth wedi cynhyrchu.

Dim o reidrwydd. Mae galwadau mud yn cael eu cynhyrchu trwy ddefnyddio 'deialwyr awtomatig'. Pan fyddant wedi eu gosod yn anghywir, mae mwy o rifau yn cael eu deialu nag y mae gweithredwyr ar gael i gymryd y galwadau. Os mai diben yr alwad oedd i werthu cynnyrch neu wasanaeth i chi, yna bydd cofrestru ar TPS yn lleihau'r rhain. Fodd bynnag, mae cwmnïau yn defnyddio deialwyr awtomatig ar gyfer pethau megis casglu dyledion, ymchwil marchnad, ac ati ac ni fydd TPS yn lleihau'r rhain. Gweler y Nodiadau Canllaw y mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth wedi cynhyrchu - Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Economaidd (Cyfarwyddeb CE) 2003 a Gwefan Ofcom.

Mae yna wasanaeth arall o'r enw Silent CallGard. Gallwch gofrestru gyda nhw trwy ffonio 0844 3722325.

Na. Mae deddfwriaeth newydd, a ddaeth i rym ar 11 Rhagfyr 2003, yn ei gwneud yn anghyfreithlon i anfon SMS marchnata uniongyrchol digymell at danysgrifiwr unigol oni bai bod y derbynnydd wedi rhoi caniatâd yn flaenorol i gyfathrebu o'r fath.

Fe ddiffinnir negeseuon testun fel "post electronig" dan y Rheoliadau ac, o ganlyniad, ni ddylid eu hanfon heb ganiatâd blaenorol y tanysgrifwyr unigol. Felly nid oes rhaid i gwmnïau sgrinio yn erbyn TPS am y dylent fod wedi sefydlu caniatâd blaenorol yn barod.

Os ydych yn derbyn marchnata SMS ac nad ydych wedi rhoi caniatâd blaenorol, gallwch gwyno yn uniongyrchol i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), y mae eu manylion ar gael yn yr adran 'Dolenni defnyddiol' ar y ddewislen i'r chwith, neu am ragor o fanylion gweler y Nodiadau Canllaw y mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth wedi cynhyrchu Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Economaidd (Cyfarwyddeb CE) 2003

Fodd bynnag, bydd cofrestru eich rhif symudol ar y TPS yn lleihau'r nifer o alwadau llais gwerthiant a marchnata digymell a dderbyniwch ar eich ffôn symudol.

Na. Rhaid i sefydliadau sy'n defnyddio neges ffôn wedi recordio i geisio gwerthu neu hyrwyddo eu cynnyrch neu fusnes gydymffurfio â'r Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Economaidd (Cyfarwyddeb CE) 2003. Maent yn dweud bod yn rhaid i farchnatwyd sy'n gadael negeseuon wedi eu recordio gael caniatâd blaenorol y tanysgrifiwr cyn y gallant wneud yr alwad. Pan fydd tanysgrifiwr yn derbyn neges ffôn wedi recordio nad ydynt wedi cytuno i'w derbyn, efallai bod y gweithredwyd yn groes i reoliadau.

Os ydych yn derbyn negeseuon wedi recordio ac nad ydych wedi rhoi'ch caniatâd yn flaenorol, gallwch gwyno yn uniongyrchol i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), y mae eu manylion yn yr adran 'Dolenni defnyddiol ar y ddewislen i'r chwith. Yn anffodus, mae nifer o'r cwmnïau sy'n anfon y mathau hyn o negeseuon wedi eu recordio wedi eu lleoli dramor sy'n ei gwneud yn anodd gweithredu i orfodi yn eu herbyn.

Na, fodd bynnag, mae yna wasanaeth o'r enw'r Gwasanaeth Dewis Ffacs, a fydd yn lleihau ffacsys gwerthiant a marchnata digymell. Ewch i'r adran FPS ar y wefan trwy ddefnyddio'r ddewislen ar y chwith, am ragor o fanylion.

Byddwn yn cydnabod pob cwyn a dderbynnir a bydd yn cael ei broses gan ein tîm cwynion. Byddwn yn ysgrifennu at y sefydliad dan sylw yn gofyn am esboniad o pam mae wedi ffonio rhif cofrestredig TPS a gofyn iddo ddiddymu'r rhif o'i restr ffonio. Gan nad oes gan y TPS rymoedd gorfodi, byddwn yn pasio'r holl gwynion a derbyniwyd ymlaen at Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), sef awdurdod goruchwyliol annibynnol y Deyrnas Unedig yn adrodd yn uniongyrchol i Senedd y Deyrnas Unedig. Cyfrifoldeb yr ICO yw edrych ar sefydliadau nad ydynt yn cydymffurfio ac i weithredu'n briodol. Os yr hoffech fynd ar drywydd cwyn yr ydych wedi ei wneud, cysylltwch yn uniongyrchol â'r ICO. Gellir dod o hyd i'w manylion dan yr adran cysylltiadau defnyddiol ar y wefan.

Os oes gennych rif ffôn newydd, gallwch gofrestru'r rhif hwn gyda'r TPS ar y wefan hon. Os ydych wedi symud tŷ ond wedi cadw'r un rhif ffôn, rhowch wybod i ni trwy anfon e-bost atom yn tps@dma.org.uk gan roi'r rhif ffôn yr ydych wedi ei gofrestru a'ch manylion cyswllt newydd. Rhowch wybod i ni am unrhyw newidiadau er mwyn i ni gadw ein cofnodion yn gyfredol.

Os nad ydych yn siŵr a ydych eisoes wedi cofrestru gyda'r TPS, gallwch ffonio llinell gofrestru TPS ar 0845 070 0707 a dewis opsiwn 2. Neu gallwch anfon e-bost gyda'ch manylion (yn cynnwys rhif ffôn) at tps@dma.org.uk a gallwch gadarnhau hyn i chi. Os byddwch yn ceisio cofrestru rhif ffôn sydd eisoes wedi tanysgrifio trwy'r wefan hon, bydd y safle yn rhoi gwybod i chi bod y rhif eisoes wedi cofrestru.

Rhaid i gwmnïau sydd wedi eu lleoli dramor sy'n ffonio i mewn i'r Deyrnas Unedig ac sy'n gwneud galwadau ar ran cwmni yn y Deyrnas Unedig gydymffurfio â rheoliadau'r Deyrnas Unedig a sgrinio eu rhestr galwadau yn erbyn y TPS cyn gwneud unrhyw alwad gwerthiant a marchnata digymell i rif ffôn yn y Deyrnas Unedig. Rydym yn darparu'r ffeil i gwmnïau sydd wedi eu lleoli dramor dan drwydded i'r diben o ataliad fel eu bod yn gwybod pwy i beidio ffonio, ond mae nifer o gwmnïau sy'n ffonio'r Deyrnas Unedig drostynt eu hunain o dramor yn gwneud hynny er mwyn osgoi cyfyngiadau cyfreithiol a hunanreoleiddiol. Byddem yn cynghori gofal wrth ymateb i alwadau gwerthiant a marchnata digymell o dramor, yn arbennig os ydynt yn gofyn i chi anfon arian atynt neu'n defnyddio llinell ffôn cyfradd premiwm (rhifau yn dechrau gyda 09). Os ydych yn derbyn galwadau gwerthiant a marchnata digymell o dramor, dylech gysylltu â'r cwmni tramor sy'n gwneud yr alwad.

Ydi. Os byddwch yn mynd i'r wefan TPS a chlicio ar y dewis i gofrestru a rhoi'ch rhif ffôn cyntaf, yna dewis 'ychwanegu rhif arall', rhoi'r ail rif a pharhau gyda'r broses hon. Cofrestrwch rifau ffôn 'byw' yn unig.

Os ydych wedi cofrestru rhif ffôn ar y TPS a bellach eisiau ei ddileu o'r ffeil, anfonech e-bost gyda'ch manylion at tps@dma.org.uk.

Os ydych wedi cofrestru rhif preswyl neu rif sy'n eiddo i fasnachwr unigol neu (ac eithrio yn yr Alban) bartneriaeth, nid oes angen i chi adnewyddu. Fodd bynnag, os ydych wedi cofrestru rhif ar y TPS Corfforaethol sy'n eiddo i gwmni Cyfyngedig, Plc neu sefydliad mawr arall, mae'n ofynnol i chi adnewyddu'n flynyddol. Yn yr achos hwn, byd y TPS yn anfon e-bost atoch pob blwyddyn i'ch hysbysu o hyn. Bydd methiant i adnewyddu yn golygu y bydd eich rhif neu rifau yn cael ei ddileu o'r ffeil data CTPS. Byddwch yn ymwybodol os byddwch yn newid eich pecyn ffôn, wedi cael band eang neu newid darparwr gwasanaeth llinell ffôn, er enghraifft, efallai y byddwn yn derbyn hysbysiad gan eich darparwr gwasanaeth presennol/hen ddarparwr nad yw'ch llinell mewn defnydd. Os yw hyn yn wir, bydd eich rhif yn cael ei ddileu o'r ffeil gan mai dim ond ar gyfer rhifau y bwriedir defnyddio'r gwasanaeth.

Na, nid yw galwadau ymchwil i'r farchnad wedi eu cynnwys dan y Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Economaidd (Cyfarwyddeb CE) 2003 felly mae cwmnïau sy'n cyflawni'r galwadau hyn yn dal i allu ffonio rhif cofrestredig TPS. Os nad ydych eisiau derbyn galwadau o'r fath, rhowch wybod i'r galwr eich bod am iddynt ddileu eich manylion oddi ar eu rhestr alw.

Rhowch derfyn ar y galwadau gwerthu a marchnata di-eisiau hynny. Mae ond n cymryd munud.
Cofrestru
dwedwch wrthym am eich profiadau a bydd yn dda gennym adael i chi wybod sut gallwn ni helpu.
Cwynion